Buurtmanager Feijenoord

In de wijk Feijenoord heeft Vakmanstad een onderzoek uitgevoerd om het probleem zwerfvuil in beeld te brengen. Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat er weinig samenhang was in de wijk en bewoners nauwelijks verantwoording dragen voor hun wijk. De Oranjeboomstraat is een grote straat die de wijk doorkruisd en waar de sociale cohesie erg laag was. -ALACRITAS- was gekozen om als buurtmanager aan de slag te gaan om hier verandering in aan te brengen. We mochten gebruik maken van een leegstaand pand van Woonstad. Het bleek, dat er in de wijk diverse partijen actief waren, maar onderling geen of nauwelijks contact hadden en dus ook niet wisten wat er allemaal gebeurde in de wijk, In een wijkconferentie zijn deze 80 actieve groepen aan elkaar voorgesteld en zijn de eerste samenwerkingsverbanden gesmeed, waardoor het voor bewoners ook makkelijker werd om in de wijk de weg te vinden. In de ruimte is ook een plek geboden aan de wijkwinkel, een groep actieve bewoners, die andere bewoners ondersteunen met diverse vraagstukken. De combinatie van -ALACRITAS- met de diverse stagiaires en de wijkwinkel werkte versterkend. De drempel was laag om binnen te lopen en in rap tempo werden problemen in de wijk zichtbaar en konden er passende interventies worden

aangeboden.

 

De opdracht als buurtmanager is 3 maal verlengd en vervolgens omgezet naar directielid Bruggenbouwer van de pilot 'Proeftuin Feijenoord'.